Krzysztof Ćwiertniewski

Arty­sta sztuk wizu­al­nych w swo­jej twór­czo­ści poru­sza­jący się pomię­dzy gra­fiką, foto­gra­fią, fil­mem i rzeźbą. Klamrą pomię­dzy jego pra­cami są świa­tło i barwa. Uro­dził się 5 paździer­nika 1984 r., mieszka i pra­cuje w War­sza­wie.

W latach 2003-2008 r. stu­dio­wał na Wydziale Tech­no­lo­gii Drewna w Szkole Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skiego w War­sza­wie. Tam nie tylko zdo­by­wał wie­dzę z zakresu sze­roko poję­tego meblar­stwa i budow­nic­twa, ale rów­nież roz­wi­jał w sobie pasję kre­atywną i twór­czą. Zaczął wów­czas two­rzyć pierw­sze prace arty­styczne.

W 2007 r. rozpoczął studia na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Stu­dia i codzienne obco­wa­nie w śro­do­wi­sku arty­stycz­nym, w oto­cze­niu sztuki przy­czy­niły się do roz­kwitu zdol­no­ści kre­atyw­nych i twór­czych Ćwiert­niew­skiego. Pod­czas stu­diów był współ­za­ło­ży­cie­lem Koła Mala­rzy i Gra­fi­ków oraz Foto­gra­ficz­nego Koła Nau­ko­wego. Pasjo­no­wał się foto­gra­fią – od tej w tra­dy­cyj­nej for­mie, po tą, która dopiero była wpro­wa­dzana – szybka, smart­fo­nowa, pozwa­la­jąca na utrwa­la­nie momen­tów bez potrzeby nosze­nia cięż­kiego sprzętu. Jed­no­cze­śnie uczył się spo­so­bów obróbki zdjęć i gra­fiki. Jako stu­dent brał udział w ponad pięć­dzie­się­ciu wysta­wach zbio­ro­wych oraz indy­wi­du­al­nych w kraju i zagra­nicą, pre­zen­tu­jąc swoje prace. Dla Krzysz­tofa Ćwiert­niew­skiego ogromną moty­wa­cją do dal­szego roz­woju i poszu­ki­wań twór­czych był odbiór jego prac przez odwie­dza­ją­cych wystawy. Wiele z nich zostało nagro­dzo­nych w kon­kur­sach – pod­czas stu­diów Ćwiert­niew­ski otrzy­mał ponad trzy­dzie­ści nagród i wyróż­nień, zarówno na szcze­blu kra­jo­wym, jak i mię­dzy­na­ro­do­wym. Dyplom, skła­da­jący się z dwóch spe­cja­li­za­cji: Foto­gra­fia oraz Gra­fika Warsz­ta­towa, obro­nił z Wyróż­nie­niem Dzie­kań­skim w maju 2012 r.

Po uzy­ska­niu tytułu magi­stra sztuki Krzysz­tof Ćwiert­niew­ski kon­ty­nu­ował edu­ka­cję na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych na pozio­mie stu­diów dok­to­ranc­kich. W swo­jej pracy badał nowe tech­no­lo­gie obra­zo­wa­nia ponow­nie sku­pia­jąc swoją uwagę na kolo­rze, świe­tle oraz cza­sie.

Pracę doktorską „E-project. Obrazy dynamiczne” Krzysztof Ćwiertniewski obronił jednogłośnie 17 września 2018 r.

Obecnie Krzysztof Ćwiertniewski wciąż eksperymentuje ze światłem i barwą – jego prace to przestrzenne instalacje łączące malarstwo, rzeźbę i klasyczną technologię neonową.